Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        16 lutego 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego jednakże wgląd w nią mają nie tylko lekarze udzielający świadczeń medycznych ale także pacjent lub jego rodzina, a także upoważniona przez niego osoba lub osoby.

Ustawodawca przyjął, że za wydanie dokumentacji medycznej należy uiścić opłatę. Wynika to z tego, że choćby samo kopiowanie dokumentacji medycznej jest czasochłonne. W dzisiejszych czasach może jest to trochę bardziej usprawnione ze względu na możliwości informatyczne, ale nadal zajmuje czas oraz pochłania koszty związane choćby z papierem czy też wysłaniem listu poleconego.

W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość pobierania opłaty za wydawanie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków  dokumentacji medycznej oraz dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Ustawodawca określił maksymalną wysokość opłaty jaką możesz pobrać za wydanie dokumentacji medycznej. Jest to kwota maksymalna, którą za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Link do aktualnego ogłoszenia znajdziesz tutaj. Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, a za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że co kwartał zmienia się opłata maksymalne za wydawanie dokumentacji medycznej. Obecnie obowiązującą opłatę znajdziesz tutaj.

Powinnością prowadzącego podmiot leczniczy jest poinformowanie pacjentów w sposób przejrzysty jaka jest wysokość opłaty za wydawanie dokumentacji medycznej. Jednocześnie ważnym jest, aby Twoi pracownicy wiedzieli jaką opłatę mają pobierać za wydawaną dokumentację medyczną.

Opłaty za wydanie dokumentacji nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Jednocześnie w gestii prowadzącego podmiot leczniczy jest to, że może konkretną osobą zwolnić z opłaty za wydanie dokumentacji medycznej, która może być czasem bardzo wysoka.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: